Morphomechanics  Lab​


PEER-REVIEWED JOURNAL PAPERS


[70] Yifan Yang, Fan Xu*Computational morphology and morphogenesis for enpowering soft matter engineeringNature Computational Science, accepted.


[69] Ting Wang, Chenbo Fu, Michel Potier-Ferry, Fan Xu*Morphomechanics of growing curled petals and leavesJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 184: 105534-1105534-12, 2024.


[68] Yifan Yang, Maoyuan Li, Fan Xu*. A solid-shell model of hard-magnetic soft materials. International Journal of Mechanical Sciences, 271: 109129-1109129-14, 2024.


[67] Junting Liu, Yifan Yang, Maoyuan LiFan Xu*A 3D meshfree model of hard-magnetic soft materials (in Chinese). Sci. Sin. - Phys. Mech. Astron., accepted.


[66] Ruiyang Li, Yu Cong*, Fan Xu*. Tunable Tail Swing of Nanomillipedes. Nano Letters, 23: 1087910883, 2023. (Cover)


[65] Yafei Wang#, Yangkun Du#, Fan Xu*. Strain stiffening retards growth instability in residually stressed biological tissues. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 178: 105360-1105360-17, 2023.


[64] Junting Liu#, Yifan Yang#, Maoyuan Li, Fan Xu*. A meshfree model of hard-magnetic soft materialsInternational Journal of Mechanical Sciences, 258: 108566-1–108566-9, 2023.


[63] Liyuan Wang#, Fang Wan#, Yifan Xu#, Songlin Xie#, Tiancheng Zhao#, Fan Zhang#, Han Yang, Jiajun Zhu, Jingming Gao, Xiang Shi, Chuang Wang, Linwei Lu, Yifan Yang, Xiaoye Yu, Shiyi Chen*, Xuemei Sun*, Jiandong Ding, Peining Chen*, Chen Ding*, Fan Xu, Hongbo Yu, Huisheng Peng*. Hierarchical helical carbon nanotube fibre as a bone-integrating anterior cruciate ligament replacementNature Nanotechnology, 18: 1085–1093, 2023.


[62] Xiaoliang Zhang#, Yifan Yang#, Fan Xu*. A combined finite-discrete element model for elasto-capillary phenomenaInternational Journal of Mechanical Sciences, 251: 108305-1108305-9, 2023.
[61] Qian Zhang#, Ranming Niu#, Ying Liu, Jiaxi Jiang, Fan Xu, Xuan Zhang, Julie M. Cairney, Xianghai An*, Xiaozhou Liao*, Huajian Gao*, Xiaoyan Li*. Room-temperature super-elongation in high-entropy alloy nanopillarsNature Communications, 14: 7469, 2023.


[60] Jin Li, Xiaoliang Zhang, Zhilong Su, Tiantian Li, Zehong Wang, Shilong Dong, Fan Xu*Xiaodong Ma, Jie Yin, Xuesong Jiang*Self-wrinkling coating for impact resistance and mechanical enhancement. Science Bulletin, 68: 22002209, 2023.


[59] Shizhe Feng#, Wenxiang Wang#, Shijun Wang, Xuwei Cui, Yifan Yang, Fan Xu*, Luqi Liu*, Zhiping Xu*. Controlling and visualizing fracture of 2D crystals by wrinklingJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 174: 105253-1–105253-14, 2023.


[58] Ting Wang, Zhijun Dai, Michel Potier-Ferry, Fan Xu*Curvature-Regulated Multiphase Patterns in ToriPhysical Review Letters, 130: 048201-1–048201-6, 2023.


[57] Wenzhi Qiu, Yiwei Xu, Fan Xu*, Yongzhong Huo*Programmable electric-field-induced bending shapes of dielectric liquid crystal elastomer sheets. Extreme Mechanics Letters, 60: 101982-1101982-9, 2023.


[56] Fan-Fan Wang#, Ting Wang#, Xiaoliang Zhang, Yangchao Huang, Ivan Giorgio, Fan Xu*Wrinkling of twisted thin filmsInternational Journal of Solids and Structures, 262-263: 112075-1112075-9, 2023.


[55] Yafei Wang#, Wei Zhao#, Yangkun Du#, Zhijun Dai, Yanju Liu*, Fan Xu*Substantial curvature effects on compliant serpentine mechanicsMechanics of Materials, 184: 104732-1104732-13, 2023. (Editor invited article)


[54] Yujia Wang, Fan Xu, Huajian Gao*, Xiaoyan Li*. Elastically Isotropic Truss-Plate-Hybrid Hierarchical Microlattices with Enhanced Modulus and StrengthSmall, 2206024-1–2206024-10, 2023. (Inside back cover)


[53] Enping Liu, Lele Li, Juanjuan Wang, Xue Han, Fan Xu*, Yanping Cao*, Conghua Lu*. Light-Induced in-situ Dynamic Ordered Wrinkling with Arbitrarily Tailorable Wrinkling Orientation for Photoresponsive Soft PhotonicsAdvanced Functional Materials, 33: 2300182-12300182-14, 2023.


[52] Fan Xu*, Yangchao Huang, Shichen Zhao, Xi-Qiao Feng*. Chiral topographic instability in shrinking spheres. Nature Computational Science, 2: 632640, 2022.

  • This work has been selected as a Cover of Nature Comput. Sci., vol. 2, issue 10.[51] Ruiyang Li, Fan Xu*Competition between sliding and peeling of graphene nanoribbons under horizontal dragMaterials, 15: 3284-13284-10, 2022. (Editor's choice)


[50] Maoyuan Li, Yifan Yang, Zhe Cheng, Fan Xu*A model of hard-magnetic soft curved beams at large deformation. Chinese Science Bulletin, 67: 40804091, 2022. (Invited paper in Chinese)


[49] Yifan Yang, Maoyuan Li, Fan Xu*A 3D hard-magnetic rod model based on co-rotational formulationsActa Mechanica Sinica, 38: 222085-1–222085-10, 2022. (Invited paper as Distinguished Young Scholars)[48] Ting Wang, Yifan Yang, Fan Xu*Mechanics of tension-induced film wrinkling and restabilization: a review. Proceedings of the Royal Society A, 478: 20220149-1–20220149-22, 2022. (Cover)


[47] Enping Liu#, Xiaoliang Zhang#, Haipeng Ji, Qifeng Li, Lele Li, Shixiong Yu, Juanjuan Wang, Xue Han, Fan Xu*, Yanping Cao*, Conghua Lu*. Polarization-dependent ultrasensitive dynamic surface wrinkling on floating films induced by photo-orientation of azopolymerAngewandte Chemie International Edition, 61: e202203715, 2022. (hot paper)


[46] Lele Li#, Yang Zheng#, Enping Liu, Juanjuan Wang, Xue Han, Shichun Jiang, Fan Xu*, Yanping Cao*, Conghua Lu*. Ultrafast dynamic response of waterproof stretchable strain sensors based on wrinkle-templated microcracking. Journal of Materials Chemistry A, 10: 16297–16308, 2022.


[45] Chenbo Fu#, Yifan Yang#, Ting Wang#, Fan Xu*consistent finite-strain plate model for wrinkling of stretched anisotropic hyperelastic films. Thin-Walled Structures, 179: 109643-1–109643-10, 2022.

 

[44] Chenbo Fu#, Zhe Cheng#, Ting Wang#, Fan Xu*. An asymptotic modeling and resolution framework for morphology evolutions of multiple-period post-buckling modes in bilayers. Mathematics and Mechanics of Solids, 27: 1397–1411, 2022. (Invited paper in memory of Prof. Hui-Hui Dai)

 

[43] Ting Wang#, Yifan Yang#, Chenbo Fu#, Fan Xu*. Competition between Mullins and curvature effects in the wrinkling of stretched soft shells. International Journal of Solids and Structures, 241: 111473-1111473-9, 2022.

 

[42] Lele Li#, Yang Zheng#, Enping Liu, Xiaoxin Zhao, Shixiong Yu, Juanjuan Wang, Xue Han, Fan Xu*, Yanping Cao*, Conghua Lu*, Huajian Gao. Stretchable and ultrasensitive strain sensor based on a bilayer wrinkle-microcracking mechanism. Chemical Engineering Journal, 437: 135399-1–135399-13, 2022.

 

[41] Diandian Gu, Hui-Hui Dai, Fan Xu*. Buckling of an elastic layer based on implicit constitution: Incremental theory and numerical framework. International Journal of Engineering Science, 169: 103568-1–103568-17, 2021.

 

[40] Fan Xu*, Yifan Yang, Ting Wang. Curvature-affected instabilities in membranes and surfaces: A reviewAdvances in Mechanics, 51(2): 342–363, 2021. (Invited review in Chinese)

 

[39] Chenbo Fu, Hui-Hui Dai, Fan Xu*. Computing wrinkling and restabilization of stretched sheets based on a consistent finite-strain plate theoryComputer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 384: 113986-1–113986-17, 2021.

 

[38] Ting Wang#, Fei Liu#, Chenbo Fu#, Xiaoliang Zhang, Kui Wang, Fan Xu*. Curvature tunes wrinkling in shellsInternational Journal of Engineering Science, 164: 103490-1–103490-20, 2021.

 

[37] Mingda Ding, Fan Xu*, Ting Wang, Chenbo Fu. Nanosleeves: Morphology transitions of infilled carbon nanotubesJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 152: 104398-1–104398-19, 2021.

 

[36] Fan Xu*, Xi-Qiao Feng, Michel Destrade. Foreword to the Special Issue on Instability and Bifurcation in Materials and StructuresInternational Journal of Non-Linear Mechanics, 129: 103663, 2021.

 

[35] Shichen Zhao#, Fan Xu#*, Chenbo Fu#, Yongzhong Huo*. Oblique wrinkling patterns on liquid crystal polymer core-shell cylinders under thermal loadInternational Journal of Solids and Structures, 208-209: 181–193, 2021.

 

[34] Zhe Cheng, Fan Xu*. Intricate evolutions of multiple-period post-buckling patterns in bilayersSCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 64: 214611-1–214611-10, 2021.

 

[33] Mingda Ding, Yu Cong, Ruiyang Li, Fan Xu*. Effect of surface topography on anisotropic friction of graphene layersExtreme Mechanics Letters, 40: 100988-1–100988-11, 2020.

 

[32] Yifan Yang, Chenbo Fu, Fan Xu*. A finite strain model predicts oblique wrinkles in stretched anisotropic filmsInternational Journal of Engineering Science, 155: 103354-1–103354-14, 2020.

 

[31] Fan Xu*, Shichen Zhao. Thermal wrinkling of liquid crystal polymer shell/core spheresExtreme Mechanics Letters, 40: 100860-1–100860-11, 2020.

 

[30] Fan Xu*, Ting Wang, Yifan Yang. Wrinkling of stretched films: A reviewChinese Quarterly of Mechanics, 41(2): 207–220, 2020. (Invited review in Chinese)

 

[29] Limin Xu, Xuemei Fu, Fei Liu, Xiang Shi, Xufeng Zhou, Meng Liao, Chuanrui Chen, Fan Xu, Bingjie Wang, Bo Zhang, Huisheng Peng*. A perovskite solar cell textile that works at -40 to 160 oCJournal of Materials Chemistry A, 8: 5476–5483, 2020.

 

[28] Fan Xu*, Shichen Zhao, Conghua Lu, Michel Potier-Ferry. Pattern selection in core-shell spheresJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 137: 103892-1–103892-14, 2020.

 

[27] Fan Xu*, Chenbo Fu, Yifan Yang. Water affects morphogenesis of growing aquatic plant leaves. Physical Review Letters, 124: 038003-1–038003-6, 2020.

 

[26] Shixiong Yu, Lele Li, Juanjuan Wang, Enping Liu, Jingxin Zhao, Fan Xu*, Yanping Cao*, Conghua Lu*. Light-boosting highly sensitive pressure sensors based on bioinspired multiscale surface structuresAdvanced Functional Materials, 30: 1907091-1–1907091-11, 2020.

 

[25] Liyuan Wang#, Songlin Xie#, Zhiyuan Wang#, Fei Liu, Yifan Yang, Chengqiang Tang, Xiaoying Wu, Peng Liu, Yongjing Li, Hexige Saiyin, Shuang Zheng, Xuemei Sun*Fan Xu*, Hongbo Yu*, Huisheng Peng*Functionalized helical fibre bundles of carbon nanotubes as electrochemical sensors for long-term in vivo monitoring of multiple disease biomarkersNature Biomedical Engineering, 4: 159–171, 2020. (ESI Highly Cited Paper)

 

[24] Ting Wang#, Yifan Yang#, Chenbo Fu#, Fei Liu, Kui Wang, Fan Xu*Wrinkling and smoothing of a soft shellJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 134: 103738-1–103738-20, 2020.

 

[23] Fei Liu, Fan Xu*, Chenbo Fu. Orientable wrinkles in stretched orthotropic filmsExtreme Mechanics Letters33: 100579-1–100579-9, 2019.

 

[22] Shichen Zhao#, Fan Xu#*, Chenbo Fu#, Yongzhong Huo*Controllable wrinkling patterns on liquid crystal polymer film/substrate systems by laser illuminationExtreme Mechanics Letters, 30: 100502-1–100502-12, 2019.

 

[21] Juanjuan Wang#, Yang Zheng#, Lele Li, Enping Liu, Chuanyong Zong, Jingxin Zhao, Jixun Xie, Fan Xu, Tobias A.F. Konig, Marina Grenzer Saphiannikova, Yanping Cao*, Andreas Fery*, Conghua Lu*All-optical reversible azo-based wrinkling patterns with high aspect ratio and polarization-independent orientation for light-responsive soft photonicsACS Applied Materials & Interfaces, 11: 25595–25604, 2019.

 

[20] Luke Bao, Xiaojie Xu, Yong Zuo, Jing Zhang, Fei Liu, Yifan Yang, Fan Xu, Xuemei Sun*, Huisheng Peng*Piezoluminescent devices by designing array structuresScience Bulletin, 64: 151–157, 2019.

 

[19] Lei Ye#, Meng Liao#, Hao Sun, Yifan Yang, Chengqiang Tang, Yang Zhao, Lie Wang, Yifan Xu, Lijian Zhang, Bingjie Wang, Fan Xu, Xuemei Sun, Ye Zhang*, Hongjie Dai, Peter G. Bruce, Huisheng Peng*Stabilizing lithium into cross-stacked nanotube sheets with ultra-high specific capacity for lithium oxygen batteriesAngewandte Chemie International Edition, 58: 2437–2442, 2019. (ESI Highly Cited Paper)

 

[18] Ting Wang, Chenbo Fu, Fan Xu*, Yongzhong Huo, Michel Potier-Ferry. On the wrinkling and restabilization of highly stretched sheetsInternational Journal of Engineering Science, 136: 1–16, 2019.

 

[17] Chenbo Fu, Ting Wang, Fan Xu*, Yongzhong Huo*, Michel Potier-Ferry. A modeling and resolution framework for wrinkling in hyperelastic sheets at finite membrane strainJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 124: 446–470, 2019.

 

[16] Yifan Yang, Hui-Hui Dai, Fan Xu*, Michel Potier-Ferry. Pattern transitions in a soft cylindrical shellPhysical Review Letters, 120: 215503-1–215503-5, 2018.

 

[15] Ting Wang, Fan Xu*, Yongzhong Huo, Michel Potier-Ferry. Snap-through instabilities of pressurized balloons: Pear-shaped bifurcation and localized bulgingInternational Journal of Non-Linear Mechanics, 98: 137–144, 2018.

 

[14] Chenbo Fu, Fan Xu*, Yongzhong Huo*Photo-controlled patterned wrinkling of liquid crystalline polymer films on compliant substratesInternational Journal of Solids and Structures, 132-133: 264–277, 2018.

 

[13] Fan Xu*, Michel Potier-Ferry. Quantitative predictions of diverse wrinkling patterns in film/substrate systemsScientific Reports, 7: 18081-1–18081-10, 2017.

 

[12] Fan Xu*, Ting Wang, Chenbo Fu, Yu Cong, Yongzhong Huo, Michel Potier-Ferry. Post-buckling evolution of wavy patterns in trapezoidal film/substrate bilayersInternational Journal of Non-Linear Mechanics, 96: 46–55, 2017.

 

[11] Fan Xu*, Radhi Abdelmoula, Michel Potier-Ferry. On the buckling and post-buckling of core-shell cylinders under thermal loadingInternational Journal of Solids and Structures, 126-127: 17–36, 2017.

 

[10] Qiuyang Qu, Yiwei Xu, Fan Xu, Yongzhong Huo*Effect of electric and mechanical loading and initial alignment on uniform deformation behavior of liquid crystal gel membranesChinese Quarterly of Mechanics, 38(4): 648–657, 2017. (in Chinese)

 

[9] Chenbo Fu, Yiwei Xu, Fan Xu*, Yongzhong Huo*Light-induced bending and buckling of large-deflected liquid crystalline polymer plates. International Journal of Applied Mechanics, 8(7): 1640007-1–1640007-23, 2016.

 

[8] Fan Xu*, Michel Potier-Ferry. On axisymmetric/diamond-like mode transitions in axially compressed core-shell cylindersJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 94: 68–87, 2016.

 

[7] Fan Xu*, Michel Potier-Ferry. A multi-scale modeling framework for instabilities of film/substrate systemsJournal of the Mechanics and Physics of Solids, 86: 150–172, 2016.

 

[6] Michel Potier-Ferry, Foudil Mohri, Fan Xu, Noureddine Damil, Bouazza Braikat, Khadija Mhada, Heng Hu, Qun Huang, Saeid Nezamabadi. Cellular instabilities analyzed by multi-scale Fourier series: A reviewDiscrete and Continuous Dynamical Systems – Series S, 9(2): 585–597, 2016. (Invited review)

 

[5] Fan Xu*, Yao Koustawa, Michel Potier-Ferry, Salim Belouettar. Instabilities in thin films on hyperelastic substrates by 3D finite elementsInternational Journal of Solids and Structures, 69-70: 71–85, 2015.

 

[4] Fan Xu*, Michel Potier-Ferry, Salim Belouettar, Heng Hu. Multiple bifurcations in wrinkling analysis of thin films on compliant substratesInternational Journal of Non-Linear Mechanics, 76: 203–222, 2015.

 

[3] Fan Xu*, Michel Potier-Ferry, Salim Belouettar, Yu Cong. 3D finite element modeling for instabilities in thin films on soft substratesInternational Journal of Solids and Structures, 51(21-22): 3619–3632, 2014.

 

[2] Fan Xu*, Heng Hu, Michel Potier-Ferry, Salim Belouettar. Bridging techniques in a multi-scale modeling of pattern formationInternational Journal of Solids and Structures, 51(18): 3119–3134, 2014.

 

[1] Fan Xu*, Xin Li, Gilles Régnier, Denis Defauchy. Coalescence modeling and experimental validation of sintering of thermoplastic polyamide fibers. Polymer Materials Science and Engineering, 29(3): 177–181, 2013. (in Chinese)


 


 

Ph.D. THESIS

 

Numerical study of instability patterns of film-substrate systems. Université de Lorraine, France, 2014.